Gốc > Bài viết > Văn bản ngành > Văn bản nhà trường >

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

PHÒNG GD&ĐT NINH HÒA

TR: THCS NGUYỄN TRUNG   TRỰC

 


Số:    04/KH-TrHNTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ   NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do   - Hạnh phúc

 


Ninh Thủy, ngày 12 tháng 12 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS

Năm học: 2012-2013

 

 

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 31/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;

Căn cứ Công văn số 1446/KH-SGDĐT ngày 06/11/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013;

Căn cứ thực tế nhà trường, Trường THCS Nguyễn Trung Trực xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2012-2013 như sau:

I. Mục đích bồi dưỡng:

1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của thị xã, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

II. Nguyên tắc

1. Đảm bảo tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát các Chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong các năm trước và năm học này; không gây quá tải đối với giáo viên trong công tác bồi dưỡng.

3. Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chuyên môn trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên.

4. Phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ trước khi tổ chức bồi dưỡng.

5. Các nội dung bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) phải được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xếp loại giáo viên và đánh giá nhà trường cuối năm học.

III. Đối tượng bồi dưỡng

Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên trường THCS Nguyễn Trung Trực thị xã Ninh Hòa.

IV. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng

1. Khối kiến thức bắt buộc

          a) Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết)chờBộ GD&ĐT sẽ hướng dẫn sau.

          b) Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết/giáo viên).

          - Bồi dưỡng chính trị do Ban Tuyên giáo Thị ủy báo cáo vào đầu năm học;

          - Bồi dưỡng triển khai nhiệm vụ năm học 2012-2013 do Phòng giáo dục và đào tạo báo cáo, Hiệu trưởng các trường báo cáo.

          2. Khối kiến thức tự chọn: (60 tiết/giáo viên).

          Căn cứ nhu cầu của cá nhân, giáo viên và định hướng của Hiệu trưởng nhà trường đã thống nhất lựa chọn 4 mô đun (THCS1, THCS2, THCS3, THCS12) bồi dưỡng trong khối kiến thức tự chọn trong Chương trình BDTX giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư trên. Cụ thể :

 

Thời gian

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp   cần bồi dưỡng

Tên và nội dung

mô đun

Mục tiêu bồi dưỡng

T.gian tự học   (tiết)

Thời gian học   tập trung (tiết)

thuyết

Thực

hành

Tháng 01/2013

 

Nâng cao năng lực hiểu   biết về đối tượng giáo dục.

THCS 1

Đặc diểm tâm sinh lí của   học sinh trung học cơ sở (THCS)

1. Khái quát về giai đoạn   phát triển của lứa tuổi học sinh THCS

2. Đặc diểm tâm sinh lí   của học sinh THCS

 

 

Phân tích được   các đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THCS để vận dụng trong giảng dạy, giáo   dục học sinh.

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

3

Tháng 02/2013

 

THCS   2

Hoạt   động học tập của học sinh THCS

 1. Hoạt động học   tập

 2. Đặc điểm hoạt   động học tập của học sinh THCS.

 

Phân tích được các đặc   điểm hoạt động học tập của học sinh THCS.

10

2

3

Tháng 03/2013

 

THCS 3

Giáo dục   học sinh THCS cá biệt.

 1. Phương pháp thu thập thông tin về HS cá   biệt.

2. Phương pháp giáo   dục HS cá biệt.

3. Phương pháp đánh   giá kết quả rèn luyện của HS cá biệt.

 

 

Sử dụng được các  phương pháp dạy   học, giáo dục học sinh THCS cá biệt.

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

Tháng 04/2013

Tăng cường năng lực sử dụng thiết   bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

THCS 20

Sử dụng các thiết bị dạy học.

1. Vai trò của thiết   bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học

2. Thiết bị dạy học   theo môn học cấp THCS

3. Sử dụng thiết bị   dạy học; kết hợp sử dụng các thiết bị dạy học truyền thống với thiết bị dạy   học hiện đại để làm tăng hiệu quả dạy học

 

Sử  dụng được các thiết bị dạy  học    (theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS)

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

V. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên

1. BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.

2. BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.

3. BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).

VI. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên

1. Phương thức đánh giá kết quả BDTX

a) Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX

- Đối với BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các buổi sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường thì giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh thông qua các báo cáo chuyên đề. Hiệu trưởng cùng với 1 phó hiệu trưởng nhà trường tổ chức đánh giá.

Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức này như sau: 

   + Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm);

   + Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và nghề nghiệp (5 điểm).

- Việc đánh giá giáo viên bằng hình thức tự học do Hiệu trưởng nhà trường và tổ trưởng chuyên môn đánh giá. 

b) Thang điểm đánh giá kết quả BDTX.

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

c) Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) : 3.

Ví dụ : Giáo viên  có điểm :

-         Nội dung 1 : 7 điểm;

-         Nội dung 2 : 8 điểm;

-         Nội dung 3 : Mô đun 1 : 6, mô đun 2 : 7 điểm, mô đun 3: 6 điểm, mô đun 4 : 8 điểm.

Điểm trung bình kết quả BDTX của giáo viên Nguyễn Văn A là :

   7 + 8 + điểm trung bình nội dung 3 (6 + 7 + 6 + 8)

                                                                   4     

--------------------------------------------------------------------- =               7,3

                                                3

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

2. Xếp loại kết quả BDTX

a) Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

- Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến 6 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

- Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến 8 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

- Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

b) Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

c) Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

3. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

a) Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo Ninh Hòa cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở (không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch).

VII. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao. Nộp Kế hoạch bồi dưỡng về Phòng GD&ĐT trước ngày 15/12/2012.

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên tham gia BDTX.

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.

2. Trách nhiệm của tổ trưởng chuyên môn

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của tổ; Nộp Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ về Hiệu trưởng trước ngày 24/12/2012.

- Kiểm tra, đôn đốc việc tự học BDTX của giáo viên trong tổ; phê duyệt kế hoạch tự học BDTX của giáo viên trong tổ.

- Cùng với Hiệu trưởng việc đánh giá giáo viên bằng hình thức tự học.

2. Trách nhiệm của giáo viên

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.

- Báo cáo tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình chỉ đạo và thực hiện, nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc, các Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên phản ánh về Ban giám hiệu để chỉ đạo kịp thời.                                                                                                                       

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT Ninh Hòa;

- Ban giám hiệu;

- Các tổ trưởng; (Hộp thư mail từng cá nhân);

- Giáo viên (Hộp thư mail từng cá nhân);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 (đã ký)

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ THU LIỄU

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Trường Nguyễn Trung Trực @ 15:53 22/12/2012
Số lượt xem: 2159
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Du Lịch